Institut Ègara, Escoles Francesc Aldea, Josep Ventalló i Pilarín Bayés

Seminari que s'inicia el curs 2011-12. S'ha coordinat el professorat d'àrees constituïts en grups de treball

Documents de traspàs d'informació de l'alumnat: Institut Ègara
 
Temes treballats

Curs 2011-12
Protocol de traspàs d'informació i actuacions del pas de primària a secundària
Compartir estratègies d'atenció a la diversitat

Curs 2012-13
Seguiment de les tasques d'estiu
Compartir l'experiència de competència lingüística de l'escola Francesc Aldea
Coordinar la competència d'autonomia i iniciativa personal
Seguiment dels resultats de la 1a avaluació dels nois i noies de 1r d'ESO als centres de primària. 

Curs 2013-14
Seguiment pas de primària-secundària: guió de procés adaptació, tasques d'estiu, 
Coordinació de l'àrea de música 
Competència aprendre a aprendre: deures al llarg del curs, contingut, seguiment, criteris... 
Pla d'acció tutorial
Coordinació àrea d'anglès

Curs 2014-15
Seguiment pas de primària-secundària: procés adaptació, tasques d'estiu, resultats avaluació 1r d'ESO...
Compartir activitats de formació dels centres
Activitats intercentres: xerrades per les famílies, activitats amb nois i noies
Mediació, drets i deures dels alumnes. Aportació de materials i recursos. Participació de mestres

Curs 2015-16
En relació a l'itinerari formatiu
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut per part dels tutor/esresultats avaluació 1r d'ESO, traspàs d'informació...

En relació a la coherència educativa
Compartir activitats de formació dels centres, participació en aquestes si s'escau
Protocol d'absentisme conjunt
Proposta de cantada conjunta alumnat Institut-escoles

Curs 2016-17
En relació a l'itinerari formatiu
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut per part dels tutor/esresultats avaluació 1r d'ESO, traspàs d'informació...

En relació a la coherència educativa
Autonomia de l'alumnat i carpetes d'aprenentatge, presentació d’un model
Protocol de l'institut sobre acollida de l'alumnat i famílies de 1r d'ESO

Curs 2017-18
En relació a l'itinerari formatiu
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut per part dels tutor/esresultats avaluació 1r d'ESO, traspàs d'informació... Actualització del formulari de traspàs d'informació.
Seguiment preinscripció i matricula.

En relació a la coherència educativa
Plans Individualitzats
Avaluació a primària i passos que s'estan fent a secundària