Institut Torre del Palau i Escoles Abat Marcet, El Vapor i La Roda

Seminari que s'inicia el curs 2011-12.

Temes treballats
Curs 2011-12
Actuacions del pas de Primària-Secundària:
-         Valoració i coneixement de les actuacions realitzades
-         Actuacions conjuntes i projectes compartits
-         Protocols de traspàs d’informació de l’alumnat
-         Jornades portes obertes
Compartir itinerari de competència digital

Curs 2012-13
Seguiment de les tasques estiu
Anàlisis de proves d'avaluació, conclusions i definició de temes de treball en la coordinació. Seguiment evolució alumnes primària-secundària
Actuacions del pas de Primària-Secundària
Coordinació d'àrees: matemàtiques, llengua catalana i llengua anglesa
Coordinació de continguts transversals d'eines TAC

Curs 2013-14

Coordinació d'àrees: matemàtiques, llengua catalana i llengua anglesa
Seguiment resultats de les dades acadèmiques de l'alumnat
Compartir competència comunicativa lingüística, expressió escrita 

Curs 2014-15
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO...
Compartir activitats de formació dels centres
Coordinació curricular: 
  • Coordinació competència digital, creació d'un entorn digital pels nois i noies de 6è
  • Competència lingüística. Expressió escrita, participació conjunta de nois i noies en activitats del Bloc de l'institut i en el llibre digital de Sant Jordi. Compartir criteris de correcció de l'ortografia.
Enllaç a 1000 històries. Llibre de relats d'alumnes de primària (escola Abat Marcet) i de l'institut

Curs 2015-16
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO...
Compartir activitats de formació dels centres

Coordinació curricular: 
Consolidació treball expressió escrita. Continuació llibre digital conjunt
Seguiment treball TAC
Actuacions amb alumnat. 
  • Incorporació d'activitats d'aprenentatge i servei
  • Consolidació d'activitat de teatre
  • Els alumnes de 1r d'ESO van a explicar el centre als nois i noies de 6è

Curs 2016-17
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO...

Coherència educativa
Competència digital
Treball de lectura en els centres 
Aprenentatge i servei

Curs 2017-18
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO...

Coherència educativa
Compartir avaluació competencial de les escoles i procés de secundària

Aprenentatge i servei, organització i propostes de seguiment dels alumnes