Institut Mont Perdut, Escoles Les Arenes, Salvador Vinyals, Mare de Déu de Montserrat i Roser Capdevila

   
Seminari que s'inicia el curs 2009-10
Documents de traspàs d'informació de l'alumnat: Institut Mont Perdut

Temes treballats

Curs 2011-12
Actuacions específiques del pas de Primària a Secundària
Coordinació TAC
Comprensió lectora
Coordinació tasques d’estiu

Curs 2012-13
Coordinació i seguiment de les tasques estiu
Competència lingüística, tipologia de texts i expressió escrita
Dinamització d'activitats conjuntes intercentres
Protocol d'actuacions del pas de primària a secundària


Curs 2013-14
Pas de primària a secundària dels nois i noies: seguiment tasques d'estiu, adaptació, avaluació de 1r d'ESO...
Competència comunicativa lingüística: planificació de l'expressió escrita, avaluació, criteris de correcció del text
Activitats intercentres: cantada Nadal, comunicació via Skype


Curs 2014-15
Pas de primària a secundària: 
Tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO, ...
Consolidació concert de Nadal intercentres
Incorporació, com a activitat de coneixement del centre adreçat als alumnes de primària, del documental de l'institut

Els nois i noies de l'institut Mont Perdut presenten el centre

Els nois i noies de l'Institut Mont Perdut han preparat un documental presentant el seu institut. Aquest documental el fan arribar a les escoles Roser Capdevila, Les Arenes, Salvador Vinyals i Mare de Déu de Montserrat perquè el passin als grups de 6è i així aquests alumnes comencin a conèixer el seu futur centre. 

Coordinació curricular:
Informació de les activitats de formació dels centres
Coordinació competència àmbit digital
Compartir projectes de centre que participen en la coordinació. S'ha iniciat amb:
  • Tertúlies literàries dialògiques de l'escola Mare de Déu de Montserrat. Es visita l'activitat amb els alumnes i s'expliquen els fonaments de l'actuació pedagògica
  • Visita al treball per ambients de l’escola Roser Capdevila i explicació dels fonaments pedagògics
Curs 2015-16
En relació a l'itinerari formatiu
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO, traspàs d'informació...

En relació a la coherència educativa
Activitat amb alumnat: Proposta d’organització de gimcamàtica pel curs 2016-17
Competència lingüística partint del treball d’expressió escrita d’anteriors cursos
Consolidació i millora de l'activitat: Cantata de Nadal
Educació emocional i resolució de conflictes

Curs 2016-17
En relació a l'itinerari formatiu
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO, traspàs d'informació...

En relació a la coherència educativa
Indicadors socioemocionals, d’autonomia, d’aprendre a aprendre. Compartir models i instruments. Presentació del projecte Mentalitats i valors de l'institut.

Aplicació a les escoles de les rúbriques elaborades pels caps estudis de primària sobre aprendre a aprendre i autonomia i iniciativa personal

Curs 2017-18
En relació a l'itinerari formatiu
Pas de primària a secundària: retorn tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO, traspàs d'informació...

En relació a la coherència educativa
Revisió i compilació de les actuacions amb les famílies. 
Revisió, actualització i concreció de tasques d'estiu. Elaboració de noves propostes.