Institut Les Aimerigues i Escoles El Vallès, Roc Alabern i Ponent

Seminari que s'inicia el curs 2010-11.


Temes treballats

Curs 2011-12


Coordinació d’hàbits: de treball, socials i d’autonomia
Actuacions del pas de Primària a Secundària
Escolarització compartida: treball amb les famílies, resultats acadèmics...

Curs 2012-13

Tancament treball d’hàbits
Seguiment tasques estiu
Actuacions del pas de Primària-Secundària: visualització externa compartida, proposta de logo conjunt de totes les escoles, institut i llars de la zona
Seguiment de l'avaluació i adaptació dels nois i noies a 1r d'ESO
Coordinació de l’educació emocional: autoconeixement, empatia, assertivitat, autocontrol
Compartir tècniques d'estudi


Curs 2013-14

Coordinació pas de primària-secundària: document individual de traspàs d'informació
Competència comunicativa lingüística: comprensió lectora
Activitats de cooperació intercentres

Curs 2014-15

Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO, ...
Compartir activitats de formació dels centres
Compartir i coordinar:
  • Estratègies d'aprenentatge per afavorir l'atenció i la concentració. Visita a centres
  • Habilitats emocionals
Curs 2015-16

En relació a l'itinerari formatiu
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO, traspàs d'informació...

En relació a la coherència educativa
Compartir activitats de formació dels centres
Pla anual dels centres
Compartir Projecte global scholars
Expressió escrita

Curs 2016-17
En relació a l'itinerari formatiu 
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, 
resultats avaluació 1r d'ESO, traspàs d'informació...

En relació a la coherència educativa
Com activem el coneixement?

Curs 2017-18
En relació a l'itinerari formatiu 
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, 

resultats avaluació 1r d'ESO, traspàs d'informació...

En relació a la coherència educativa
Avaluació. Experiència escoles de primària, treball de secundària
Pla Educatiu d'Entorn
Avaluació. Anàlisi d’activitats